วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โลกศึกษา (Global Education)


โลกศึกษา (Global Education) คืออะไร

*****

โลกศึกษา.....เป็นมุมมองทางการศึกษา  ซึ่งพัฒนามาจากข้อเท็จจริงที่ว่า.....มนุษย์ปัจจุบัน มีความเป็นอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกยุคโลกภิวัตน์ มากขึ้น

*****

โลกศึกษา  หรือ มีผู้บัญญัติว่า.....โลกาภิวัตน์ศึกษา  เป็นการศึกษาที่เปิดตาและเปิดใจของคนให้รับรู้ความเป็นจริงต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalized world)  และปลุกให้ผู้เรียนได้ลุกขึ้นมาสร้างโลกที่มีความชอบธรรม  เสมอภาค  และเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

*****

*****

โลกศึกษา  เป็นการศึกษาความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  สันติภาพ  การป้องกันความขัดแย้ง  และการศึกษาระหว่าง  วัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก

*****

โลกศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก  ทั้งด้สนพื้นฐานความคิด  ความรู้สึก  และการกระทำที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์  ความเสมอภาคเท่าเทียม  ความยุติธรรมในสังคม  ความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์  โดยมีขั้นตอน  หลักในการเรียนรู้เชิงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโลกศึกษาคือ.....

*****

1.การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน

2.วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง  หรือพัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา

3.กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ

*****

*****

การจัดการเรียนรู้  เน้นกระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในตนเองร่วมกัน  นอกจากนี้  ยังส่งเสริมให้หาหนทางในการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อระดับโลก

*****

เนื้อหาสาระ ของโลกศึกษา  ไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่จำแนกองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม  หากแต่เกิดจากความต้องการและความจำเป็นที่เกิดขึ้นปรากฏ  และแสดงออกของมนุษย์  ได้แก่

*****

การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆ ที่เป็นความจริง ใกล้ตัวของผู้เรียน


การเลือกประเด็นเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจง และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


การกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าว  ในระดับท้องถิ่นกับระดับโลกในภาพกว้าง  และให้มีการอภิปราย  สนทนา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น